poniedziałek, 25 marca 2013

Użytkowanie pojazdu – CZYNNOŚCI ZABRONIONE


Zgodnie z Ustawą Prawa o Ruchu Drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się:
 • Korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • Przewożenia pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (nie dotyczy pasażerów mających orzeczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania do używania pasów lub kobiet o widocznej ciąży),
 • Oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
 • Użytkowania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub nadmiernym hasałem,
 • Pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (nie dotyczy pojazdów wykonujących czynności na drodze),
 • Ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach etc.,
 • Używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi,
 • Używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na oponach, jadąc po drodze niepokrytej śniegiem,
 • Kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem, osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających w sposób podobny do alkoholu.
 • Holowania pojazdu kierowanego przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • Otwierania drzwi pojazd, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • Wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem (chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej),
 • Wjeżdżania na pas między jezdniami,
 • Pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy oznaczyć je w sposób widoczny w dzień i w nocy,
 • Samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania,
 • Umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo prowadzących w błąd uczestników ruchu,
 • Zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi,
 • Samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów i symboli.


Ponadto zabrania się:
 • Używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic, znaków, które powinny być widoczne,
 • Ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic,
 • Umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany,
 • Umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających, spiczastych albo ostrych części, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu,
 • Stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko,
 • Umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych alby sygnały dźwiękowego o zmiennym tonie,
 • Wyposażenia pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz