wtorek, 12 marca 2013

kontrola drogowa


Zgodnie z kodeksem drogowym, artykułem 129, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach i jego kontrolowanie należą do zadań policji. Policjant podczas kontroli drogowej jest uprawniony do: 
 • Legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu 
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,  zaświadczenia uprawnień do kierowania pojazdem, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie 
 •  żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 
 •  sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze 
 •  sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazd i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku 
 •  zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania 
 •  wydawania poleceń: 
 1. osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 
 2. kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do jego zachowania. 
 • Uniemożliwienia:
 1. kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 
 2. korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, 
 3. korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, 
 4.  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu 
 •  używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego 
 •  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach w szczególnych przypadkach 
 •  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu
 •  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem
 • pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz