środa, 17 kwietnia 2013

Badania techniczne pojazdu i warunki jego dopuszczenia do ruchu

Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi posiadać ważne okresowe badania techniczne, które wykonywane są w Stacjach Kontroli Pojazdów, przez uprawnionego diagnostę.

Okresowe badania techniczne pojazdu należy przeprowadzać corocznie z wyjątkiem fabrycznie nowych samochodów (niewyposażonych w instalację gazową), w przypadku których pierwszy przegląd okresowy przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania, następnie zaś przed upływem każdego kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Okresowym badaniom technicznym nie podlega pojazd zabytkowy oraz przyczepa lekka.

Dodatkowemu badania technicznemu podlega pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
 • w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, 
 • który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zabrania się kierować pojazdem, który jest wyposażony w opony:
 • których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,
 • o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,
 • o różnym bieżniku na kołach jednej osi 
Jeżeli samochód przewozi ładunek to powinien on być umieszczony w taki sposób, aby:
 • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, 
 • nie naruszał stateczności pojazdu, o nie utrudniał kierowania pojazdem, 
 • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 
Ładunek w pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. Ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód powinien być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisem lub spadnięciem podczas jazdy.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Warunki techniczne pojazdu uczestniczące w ruchu drogowym

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i utrzymany, aby korzystanie z niego:
 • Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
 • Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych, 
 • Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, 
 • Nie powodowało niszczenia drogi, 
 • Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetleniu drogi przy jednoczesnym jej obserwowaniu, 
 • Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 
Urządzenia oraz wyposażenie pojazdu, które w szczególności zapewnia bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne w postaci numeru VIN, numeru podwozia lub ramy.

poniedziałek, 25 marca 2013

Użytkowanie pojazdu – CZYNNOŚCI ZABRONIONE


Zgodnie z Ustawą Prawa o Ruchu Drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się:
 • Korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • Przewożenia pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (nie dotyczy pasażerów mających orzeczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania do używania pasów lub kobiet o widocznej ciąży),
 • Oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
 • Użytkowania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub nadmiernym hasałem,
 • Pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (nie dotyczy pojazdów wykonujących czynności na drodze),
 • Ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach etc.,
 • Używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi,
 • Używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na oponach, jadąc po drodze niepokrytej śniegiem,
 • Kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem, osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających w sposób podobny do alkoholu.
 • Holowania pojazdu kierowanego przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • Otwierania drzwi pojazd, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • Wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem (chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej),
 • Wjeżdżania na pas między jezdniami,
 • Pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy oznaczyć je w sposób widoczny w dzień i w nocy,
 • Samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania,
 • Umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo prowadzących w błąd uczestników ruchu,
 • Zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi,
 • Samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów i symboli.


Ponadto zabrania się:
 • Używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic, znaków, które powinny być widoczne,
 • Ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic,
 • Umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany,
 • Umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających, spiczastych albo ostrych części, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu,
 • Stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko,
 • Umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych alby sygnały dźwiękowego o zmiennym tonie,
 • Wyposażenia pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.wtorek, 12 marca 2013

kontrola drogowa


Zgodnie z kodeksem drogowym, artykułem 129, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach i jego kontrolowanie należą do zadań policji. Policjant podczas kontroli drogowej jest uprawniony do: 
 • Legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu 
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,  zaświadczenia uprawnień do kierowania pojazdem, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie 
 •  żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 
 •  sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze 
 •  sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazd i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku 
 •  zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania 
 •  wydawania poleceń: 
 1. osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 
 2. kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do jego zachowania. 
 • Uniemożliwienia:
 1. kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 
 2. korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, 
 3. korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, 
 4.  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu 
 •  używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego 
 •  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach w szczególnych przypadkach 
 •  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu
 •  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem
 • pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane.

poniedziałek, 4 marca 2013

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami Kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie i okazywać na żądanie policji wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument:
 • Dokument dopuszczający pojazd do ruchu czyli dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 Dowód rejestracyjny jest do dokument określony i zdefiniowany w Ustawie Prawa o Ruchu Drogowym. Wydawany jest przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji.
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem – prawo jazdy. 
 • Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.

wtorek, 26 lutego 2013

apteczka samochodowa

Apteczka samochodowa Zgodnie z polskim prawem, apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu. Należy jednak pamiętać, że jej posiadanie może uratować komuś życie. W związku z tym warto sprawdzić co powinna zawierać:
 • Plaster opatrunkowy (2 szt.), 
 • Opatrunek gazowy ¼ m2 (3 szt.), 
 • Opaska dziana 4m x 10 cm (2 szt.), 
 • Elastyczna siatka opatrunkowa (2 szt.), 
 • Chusta trójkątna (2 szt.), 
 • Maseczka do sztucznego oddychania, 
 • Chusteczki odkażające, 
 • Rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary), 
 • Agrafka, 
 • Koc ratunkowy, 
 • Kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym, 
 • Nożyczki 
Istotne jest to, abyśmy potrafili skorzystać z apteczki samochodowej. Najlepszym sposobem są regularne ćwiczenia podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warto także zostawić w apteczce instrukcję udzielania pierwszej pomocy.