poniedziałek, 24 grudnia 2012

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

( Art. 6) Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
  1. Kategorii AM: - motorowerem - czterokołowcem lekkim 
  2. Kategorii A1: - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 
  3. Kategorii A2: - motocyklem nie przekraczającym mocy 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  4. Kategorii A: - motocyklem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  5. Kategorii B1: - czterokołowcem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  6. Kategorii B: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa wyżej, oraz przyczepy lekkiej, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Wymagany minimalny wiek do kierowania poszczególnymi pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami wejdzie w życie – jakie czekają nas zmiany: Wymagany minimalny wiek do kierowania poszczególnymi pojazdami art.8 Ustawy o kierujących pojazdami i wynosi on:
  • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM (uprawnia do jazdy motorowerami, w tym jednośladowcami o pojemności do 50 cm sześciennych)
  • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T 
  • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B + E, C1, C1 + E 
  • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
  • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy Katy kategorii A, 
  • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C + E, D1, D1 + E (w przypadkach określonych w ustawie ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9)
  • 24 lata – dla pojazdów określonych w kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2 b) D i D + E ( w przypadkach określonych w ustawie ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3)
  • 21 lat – dla tramwaju, 9. 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego,
  • 10 lat – dla roweru, 
  • 17 lat – dla rower wieloosobowego lub przewożącego inną osobę, 
  • 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego, 
  • 21 lat – dla kolejki turystycznej.

piątek, 7 grudnia 2012

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości należą do kategorii znaków podających kierującemu pojazdem informacje ułatwiające osiągnięcie celu podróży. Wskazują mu kierunek jazdy i prowadzą go po drodze. Do nich należą tablice węzłów drogowych, tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, znaki szlaków drogowych oraz tablice miejscowości.

 Tablice przeddrogowskazowe są znakami przedstawiającymi schematyczne kierunki w których rozchodzą się drogi na najbliższym skrzyżowaniu oraz miejscowości i numery dróg krajowych za tym skrzyżowaniem. Jeżeli na tablicy przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem. Na tablicy tej mogą być umieszone także wzory innych znaków drogowych. Wówczas są one tylko informacją o występowaniu tych znaków na drogach, które tablica wskazuje. Na drogach występują następujące tablice przeddrogowskazowe:

E-1 – uprzedza o skrzyżowaniu:


E- 1a – tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – uprzedza o wyjeździe z autostrady:

E – 1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę, która uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.

czwartek, 29 listopada 2012

droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi


Symbole znaków C-13 i C-16 mogą być umieszczone na jednej tarczy. Znak taki oznacza wówczas, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Jeżeli symbole te są oddzielone kreską pionową, oznacza to, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku. Natomiast, gdy są oddzielone kreską poziomą, ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni drog.

wtorek, 20 listopada 2012

Pojazd holowany

Pojazd holowany jest oznaczony trójkątem ostrzegawczym. Trójkąt ten umieszcza się z tyłu pojazdu w taki sposób, aby był widoczny dla kierujących innymi pojazdami. Pojazd holowany może wysyłać również żółte sygnały blaskowe, jednakże tylko wówczas, gdy nie jest oznaczony trójkątem odblaskowym. Urządzenia wysyłające sygnały świetlne są umieszczone na dachu pojazdu i w takiej liczbie, aby wysyłane sygnały były widoczne dla kierujących innymi pojazdami. Pojazd holowany nie może mieć włączonych świateł awaryjnych, co jeszcze niekiedy można spotkać w praktyce.

czwartek, 8 listopada 2012

Pojazd unieruchomiony na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku

Trójkąt ostrzegawczy
Na pojeździe, a niekiedy za nim, w odpowiedniej odległości, powinien być umieszczony trójkąt ostrzegawczy. Jest on przeznaczony do ostrzegania o postoju silnikowego lub przyczepy na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku. Uprzedza on wówczas innych kierujących o istniejącej przeszkodzie w ruchu. Na autostradzie i drodze ekspresowej powinien być umieszczony w odległości 100 m za pojazdem, a na pozostałych drogach – w zależności od tego czy droga znajduje się na obszarze zabudowanym, czy poza nim oraz innych uwarunkowań. Na drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym powinien być umieszczony w odległości 30 do 50 m za pojazdem, natomiast na drodze znajdującej się na obszarze zabudowanym – za pojazdem (kilka metrów) albo na pojeździe na wysokości nie większej niż 1 m. Postój pojazdu silnikowego lub przyczepy na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku musi być sygnalizowany w przewidzianych sytuacjach również przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony – przez włączenie świateł pozycyjnych.

piątek, 26 października 2012

Pojazd wykonujący roboty lub inne czynności na drodze

Pojazdy uprzywilejowane
Dla pojazdów wykonujących określone roboty lub inne czynności na drodze przepisy nie przewidują specjalnego oznaczenia. Jedynie pojazdy pomocy drogowej muszą się odpowiednio wyróżniać. Powinny mieć kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej albo mieć pas wyróżniający tej barwy. Pasami na przemian białymi i czerwonymi powinny być oznaczone też części urządzeń zamontowanych na pojeździe, które wystają poza obrys pojazdu. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, powinien wysyłać żółte sygnały blaskowe. Sygnały takie powinien również wysyłać pojazd. Który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednakże pojazd ten nie korzysta z żadnego uprzywilejowania w ruchu drogowym. Do pojazdów tego rodzaju zaliczamy pojazd pomocy drogowej i ciągnik balastowy ciągnący przyczepę o szerokości przekraczającej 2,55 m.

podstawa zdania egzaminu na prawo jazdy to umieć panować nad stresem

Większość kursantów zna elementy trasy egzaminacyjnej i wie jak się po nich prawidłowo poruszać, gdyż przerabiali to z instruktorem podczas kursu na prawo jazdy. Mimo to stres robi swoje i osoba zdająca i tak zachowuje się nieprzepisowo.

Kolejny problem dla kursantów pojawia się podczas zmian organizacji ruchu na drodze. Kursanci sami są sobie winni ucząc się w czasie jazd z instruktorem na pamięć tras, a nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Przez to jeśli na trasie egzaminacyjnej pojawia się nowy znak, co jest częste choćby podczas remontów na Estakadzie Kwiatkowskiego, kursanci po prostu nie zwracają na nie uwagi.

piątek, 19 października 2012

Pojazdy uprzywilejowane – oznaczenia pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane wyróżniają się przede wszystkim samą barwą, barwą niektórych elementów, pasami wyróżniającymi lub napisami oraz stosowanymi sygnałami ostrzegawczymi. Pojazd straży pożarnej ma barwę czerwieni sygnałowej, zaś błotniki i zderzaki białe. Może mieć też barwę khaki. Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwoni sygnałowej z napisami po obu stronach „SRAŻ”. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle. Inną barwę i oznaczenia mogą mieć pojazdy wojskowej straży pożarnej. Karetka sanitarna pogotowia ratunkowego ma barwę białą, kremową lub żółtą z niebieskim pasem wyróżniającym. Karetka reanimacyjna może mieć dodatkowe pasy wyróżniające barwy czerwonej. Wojskowa karetka sanitarna jest oznaczona emblematem czerwonego krzyża na białym tle, umieszczona co najmniej na każdym boku pojazdu, a ponadto może być oznaczona pasem wyróżniającym barwy niebieskiej. Pojazd górniczego pogotowia ratunkowego jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwonej. Pojazd policji, z wyjątkiem motocykla, ma barwę niebiesko-granatową albo srebrną nadwozia. Jest oznaczony odpowiednim pasem wyróżniającym oraz napisem „POLICJA” umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być również umieszczony świetlny napis „POLICJA” odpowiedniej barwy. Napis ten może by również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu napis „POLICJA”. W wyjątkowych przypadkach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia.

Pojazd Straży Granicznej – z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy jasnozielonej oraz napisem „STRAŻ GRANICZNA” tej samej barw, umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ GRANICZNA” barwy jasnozielonej na białym tle. Motocykl ma błotniki barwy jasnozielonej oraz z przodu napis „SG” tej samej barwy.
 
W wyjątkowych sytuacjach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia. Pojazd Sił Zbrojnych z wyjątkiem pojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego i motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy białej i napisami barwy białej, wskazującymi jego przynależność do określonego organu wojskowego. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu odpowiedni napis barwy zielonej lub czarnej, wskazujący na przynależność do określonego organu wojskowego. Pojazd jednostki ratownictwa chemicznego – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy srebrzystej. Pojazd Służby Więziennej – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy granatowej oraz napisami „SW” barwy białej lub granatowej, umieszczonymi po obu stronach pojazdu. .
 
W wyjątkowych sytuacjach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia. Każdy inny pojazd uprzywilejowany niewskazany wyżej, który jest używany na podstawie odrębnego zezwolenia, powinien być oznaczony pasem barwy pomarańczowej.