poniedziałek, 25 marca 2013

Użytkowanie pojazdu – CZYNNOŚCI ZABRONIONE


Zgodnie z Ustawą Prawa o Ruchu Drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się:
 • Korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • Przewożenia pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (nie dotyczy pasażerów mających orzeczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania do używania pasów lub kobiet o widocznej ciąży),
 • Oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
 • Użytkowania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub nadmiernym hasałem,
 • Pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (nie dotyczy pojazdów wykonujących czynności na drodze),
 • Ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach etc.,
 • Używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi,
 • Używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na oponach, jadąc po drodze niepokrytej śniegiem,
 • Kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem, osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających w sposób podobny do alkoholu.
 • Holowania pojazdu kierowanego przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • Otwierania drzwi pojazd, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • Wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem (chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej),
 • Wjeżdżania na pas między jezdniami,
 • Pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy oznaczyć je w sposób widoczny w dzień i w nocy,
 • Samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania,
 • Umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo prowadzących w błąd uczestników ruchu,
 • Zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi,
 • Samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów i symboli.


Ponadto zabrania się:
 • Używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic, znaków, które powinny być widoczne,
 • Ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic,
 • Umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany,
 • Umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających, spiczastych albo ostrych części, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu,
 • Stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko,
 • Umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych alby sygnały dźwiękowego o zmiennym tonie,
 • Wyposażenia pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.wtorek, 12 marca 2013

kontrola drogowa


Zgodnie z kodeksem drogowym, artykułem 129, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach i jego kontrolowanie należą do zadań policji. Policjant podczas kontroli drogowej jest uprawniony do: 
 • Legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu 
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,  zaświadczenia uprawnień do kierowania pojazdem, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie 
 •  żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 
 •  sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze 
 •  sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazd i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku 
 •  zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania 
 •  wydawania poleceń: 
 1. osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 
 2. kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do jego zachowania. 
 • Uniemożliwienia:
 1. kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 
 2. korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska, 
 3. korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, 
 4.  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu 
 •  używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego 
 •  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach w szczególnych przypadkach 
 •  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu
 •  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem
 • pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane.

poniedziałek, 4 marca 2013

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami Kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie i okazywać na żądanie policji wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument:
 • Dokument dopuszczający pojazd do ruchu czyli dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 Dowód rejestracyjny jest do dokument określony i zdefiniowany w Ustawie Prawa o Ruchu Drogowym. Wydawany jest przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji.
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem – prawo jazdy. 
 • Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.