środa, 17 kwietnia 2013

Badania techniczne pojazdu i warunki jego dopuszczenia do ruchu

Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi posiadać ważne okresowe badania techniczne, które wykonywane są w Stacjach Kontroli Pojazdów, przez uprawnionego diagnostę.

Okresowe badania techniczne pojazdu należy przeprowadzać corocznie z wyjątkiem fabrycznie nowych samochodów (niewyposażonych w instalację gazową), w przypadku których pierwszy przegląd okresowy przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania, następnie zaś przed upływem każdego kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Okresowym badaniom technicznym nie podlega pojazd zabytkowy oraz przyczepa lekka.

Dodatkowemu badania technicznemu podlega pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
 • w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, 
 • który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zabrania się kierować pojazdem, który jest wyposażony w opony:
 • których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,
 • o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,
 • o różnym bieżniku na kołach jednej osi 
Jeżeli samochód przewozi ładunek to powinien on być umieszczony w taki sposób, aby:
 • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, 
 • nie naruszał stateczności pojazdu, o nie utrudniał kierowania pojazdem, 
 • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 
Ładunek w pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. Ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód powinien być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisem lub spadnięciem podczas jazdy.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Warunki techniczne pojazdu uczestniczące w ruchu drogowym

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i utrzymany, aby korzystanie z niego:
 • Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
 • Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych, 
 • Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, 
 • Nie powodowało niszczenia drogi, 
 • Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetleniu drogi przy jednoczesnym jej obserwowaniu, 
 • Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 
Urządzenia oraz wyposażenie pojazdu, które w szczególności zapewnia bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne w postaci numeru VIN, numeru podwozia lub ramy.