środa, 16 stycznia 2013

Tak będzie wyglądał nowy egzamin na prawo jazdy - artykuł z wp.pl

Osoby ubiegające się o prawo jazdy czekają wielkie zmiany. 19 stycznia 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają zmienioną część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy. Będzie trudniej i bardziej nerwowo.
Jeszcze dzisiaj wystarczy nauczyć się na pamięć nieco ponad 400 dość schematycznych pytań, a na egzaminie zdający ma aż 25 minut, aby odpowiedzieć na 18 z nich. Kandydat na kierowcę może popełnić dwa błędy. Od lat głównym zarzutem dla takiej formy egzaminowania jest fakt, że kierowca na drodze ma znacznie mniej czasu na podjęcie prawidłowej decyzji i nie może jej już zmienić. Aby zmusić zdającego do szybszego analizowania sytuacji na drodze, będzie on miał dużo mniej czasu na odpowiedź. Również sama forma pytań się zmieni.

Nowe przepisy przewidują egzamin złożony z zestawu pytań generowanych w czasie rzeczywistym. Składa się on z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. W przypadku pytań podstawowych będą się one dzielić na grupy - 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 pytań o średnim znaczeniu i 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa. Podobny podział będzie miał miejsce w przypadku zagadnień specjalistycznych - tutaj odpowiednio 6 pytań będzie najważniejszych, 4 średnie i 2 najmniej znaczące.

Zarówno pytania z wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej będą jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej mają polegać na wyborze między dwoma wariantami – „TAK” lub „NIE”. Zdający będzie miał 20 s na zapoznanie się z pytanie i 15 na udzielenie odpowiedzi. Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi - A, B, C - w trakcie 50 sekund. Warto przy tym pamiętać. że niewskazanie żadnej odpowiedzi będzie skutkowało otrzymaniem 0 punktów. Ważne jest też, że raz udzielonej odpowiedzi nie będzie już można zmienić.

Nowe pytania będę miały różną wartość punktową, od 1 do 3 w zależności od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łącznie podczas egzaminu będzie można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu konieczne będzie zdobycie co najmniej 68 punktów. Nie zmieni się czas trwania egzaminu - nadal będzie wynosić 25 minut. Co najważniejsze - pytania egzaminacyjne nie będą opublikowane, a ich baza ma wynosić aż 3000. Kandydaci na kierowców muszą więc zapomnieć o uczeniu się odpowiedzi „na blachę”.

piątek, 11 stycznia 2013

Sygnały i polecenia dawane przez uprawnione osoby

Sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, polecenia i sygnały w ruchu drogowym mogą dawać następujące osoby:
 • Policjant,
 • Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • Funkcjonariusz straży granicznej, 
 • Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
 • Strażnik gminny (miejski),
 • Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • Osoba działające w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu,
 • Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • Strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku linowego

Poza osobami wymienionymi wyżej polecenia lub sygnały mogą dawać osoby wymienione w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym do których należą:
 • Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. 
 • Strażak Państwowej Straży Pożarnej, członek ochotniczej straży pożarnej oraz strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. 
 • Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów lub urządzeń 
 • Umundurowany i odpowiednio oznaczony pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych lub awarii technicznych z udziałem tych pojazdów. 
 • Członek zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu.