piątek, 11 stycznia 2013

Sygnały i polecenia dawane przez uprawnione osoby

Sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, polecenia i sygnały w ruchu drogowym mogą dawać następujące osoby:
 • Policjant,
 • Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • Funkcjonariusz straży granicznej, 
 • Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
 • Strażnik gminny (miejski),
 • Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • Osoba działające w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu,
 • Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • Strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku linowego

Poza osobami wymienionymi wyżej polecenia lub sygnały mogą dawać osoby wymienione w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym do których należą:
 • Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. 
 • Strażak Państwowej Straży Pożarnej, członek ochotniczej straży pożarnej oraz strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. 
 • Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów lub urządzeń 
 • Umundurowany i odpowiednio oznaczony pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych lub awarii technicznych z udziałem tych pojazdów. 
 • Członek zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz