czwartek, 4 października 2012

kompendium wiedzy z nowych testów na prawo jazdy

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach reguluje przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku, która wchodzi w życie dnia 19 stycznia 2013 roku.

Najważniejsze zmiany, mające bezpośrednie przełożenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy to między innymi sposób przeprowadzenia i zakres części teoretycznej egzaminu państwowego

Zgodnie z Rozporządzeniem część teoretyczna egzaminu składać się będzie z dwóch bloków obejmujących pytania z zakresu tzw. wiedzy podstawowej oraz pytania z zakresu tzw. wiedzy specjalistycznej w obrębie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Wiedza podstawowa

W tym bloku wymagana będzie odpowiedź na 20 pytań w następującym podziale:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
6 pytań o średnim znaczeniu dla BRD
4 pytania o niskim znaczeniu dla BRD

Wiedza specjalistyczna

Ten obszar obejmuje odpowiedź na 12 pytań w następującym podziale:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
4 pytań o średnim znaczeniu dla BRD
2 pytania o niskim znaczeniu dla BRD

Wszystkie pytania mają charakter pytań jednokrotnego wyboru a odpowiedzi udzielane będą w czasie rzeczywistym.
W praktyce oznacza to, że do każdego pytania będzie możliwa tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Na odpowiedź z bloku pytań dotyczących wiedzy podstawowej osoba egzaminowana będzie dysponowała czasem 20 sekund na przeczytanie i czasem 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Przy czym w tej grupie pytań możliwy wybór dotyczy tylko dwóch odpowiedzi TAK lub NIE.
Na odpowiedź z bloku pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej osoba egzaminowana będzie dysponowała czasem 50 sekund, w którym będzie musiała przeczytać pytanie i udzielić na nie odpowiedzi. W tym bloku osoba egzaminowana dokonywać będzie wyboru z trzech pytań oznaczonych literami A,B,C.

Osoba egzaminowana może udzielać odpowiedzi i je poprawiać do czasu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi lub do momentu upływu czasu przeznaczonego na odpowiedź. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest jednoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 74 a wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego uzyskuje się przy otrzymaniu minimum 68 punktów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz